12 maja 2022

Jak zapobiegać zakażeniom szpitalnym?

Aby zapobiegać zakażeniom szpitalnym, szpitale i inne placówki medyczne powinny stosować szereg technologii i procedur.

Oto kilka ważnych zaleceń:

 1. Ścisła higiena rąk: Personel medyczny, pacjenci i odwiedzający powinni regularnie myć ręce lub korzystać z dezynfekującego środka do rąk. Szpitale powinny zapewnić łatwy dostęp do stacji mycia rąk i zachęcać personel do częstego stosowania tej procedury.
 2. Stosowanie barier ochronnych: Personel medyczny powinien nosić rękawiczki, fartuchy i maski ochronne w odpowiednich sytuacjach, takich jak wykonywanie zabiegów medycznych czy opieka nad pacjentem z zakaźnymi chorobami. barierą ochronną jest również mata dekontaminacyjna.
 3. Środki antyseptyczne i dezynfekcja: Szpitale powinny stosować odpowiednie środki antyseptyczne i dezynfekować powierzchnie, sterylizować narzędzia medyczne i sprzęt, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia zakażenia.
 4. Izolacja pacjentów: Pacjenci z zakaźnymi chorobami powinni być izolowani od pozostałych pacjentów, zgodnie z odpowiednimi procedurami i wytycznymi dotyczącymi izolacji drobnoustrojów. Szpitale powinny posiadać specjalne pomieszczenia i środki ochrony osobistej do zapewnienia bezpiecznej opieki nad takimi pacjentami. Rozwiązaniem może być mobilny pokój izolacyjny.
 5. Szybka diagnostyka: Wprowadzenie szybkiej diagnostyki może pomóc w identyfikacji infekcji u pacjentów już na wczesnym etapie. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych i izolacja pacjentów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń.
 6. Edukacja personelu: Personel medyczny powinien być dobrze przeszkolony w zakresie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Powinni być świadomi najnowszych wytycznych i praktyk, aby skutecznie chronić pacjentów i siebie przed zakażeniami.
 7. Monitorowanie i raportowanie: Szpitale powinny prowadzić monitoring zakażeń szpitalnych, aby identyfikować potencjalne problemy i wprowadzać odpowiednie środki zapobiegawcze. Raportowanie przypadków zakażeń i analiza danych może pomóc w zapobieganiu przyszłym infekcjom.

Powyższe zalecenia stanowią jedynie podstawę. W praktyce, szpitale mogą również stosować inne technologie i procedury, dostosowując je do swoich specyficznych potrzeb i sytuacji. Istotne jest jednak stałe dążenie do zmniejszenia zakażeń szpitalnych.

W szpitalach powinny być wdrożone odpowiednie procedury dezynfekcji, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, personelu medycznego i innych osób przebywających w placówce.

Oto kilka kluczowych procedur, które powinny być uwzględnione:

 1. Dezynfekcja powierzchni: Regularne czyszczenie i dezynfekcja powierzchni w pomieszczeniach szpitalnych, takich jak łóżka, blaty, klamki, uchwyty, wyposażenie medyczne itp. Powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i harmonogramem. W zależności od rodzaju powierzchni i stopnia zanieczyszczenia, mogą być stosowane odpowiednie środki dezynfekcyjne, takie jak roztwory z alkoholem, nadtlenek wodoru (H2O2) lub inne zatwierdzone środki dezynfekcyjne.
 2. Dezynfekcja rąk: Ścisłe procedury higieny rąk powinny być stosowane przez personel medyczny, pacjentów i odwiedzających. Wszyscy powinni być zachęcani do regularnego mycia rąk wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund lub stosowania dezynfekującego środka do rąk na bazie alkoholu o odpowiednim stężeniu. Automatyczne stacje dezynfekujące powinny być dostępne w odpowiednich miejscach w szpitalu.
 3. Sterylizacja narzędzi medycznych: Wszystkie narzędzia medyczne, w tym narzędzia chirurgiczne, urządzenia medyczne, endoskopy itp., Powinny być poddawane odpowiedniej sterylizacji przed i po użyciu. Szpitale powinny stosować procedury zgodne z najnowszymi wytycznymi branżowymi i instrukcjami producentów, aby zapewnić skuteczną sterylizację i zapobiec przeniesieniu zakażenia.
 4. Dezynfekcja pomieszczeń: Szpitale powinny regularnie przeprowadzać dezynfekcję pomieszczeń, w tym sal operacyjnych, sal izolacyjnych, oddziałów intensywnej terapii, gabinetów lekarskich itp. Metody dezynfekcji powinny być dostosowane do specyfiki pomieszczenia i mogą obejmować zamgławianie nadtlenkiem wodoru (H2O2) takimi urządzeniami jak Nocospray.
 5. Dezynfekcja wody: Jeśli szpital korzysta z własnego zaopatrzenia w wodę, należy zapewnić odpowiednią dezynfekcję wody. Metody takie jak chlorowanie, ozonowanie lub filtracja mogą być stosowane w celu eliminacji mikroorganizmów i zapewnienia czystej i bezpiecznej wody do użytku pacjentów i personelu medycznego.
 6. Monitorowanie i audyt procesów dezynfekcji: W celu zapewnienia skuteczności procedur dezynfekcji, szpitale powinny prowadzić systematyczne monitorowanie, audyty i kontrole jakości. Powinny być zdefiniowane odpowiednie wskaźniki i procedury oceny, które umożliwią śledzenie skuteczności i identyfikację obszarów wymagających poprawy.
 7. Izolacja pacjentów z zakaźnymi chorobami: W szpitalach istotne jest zastosowanie procedur izolacji pacjentów z zakaźnymi chorobami. Pacjenci z potwierdzonymi lub podejrzanymi zakażeniami powinni być umieszczani w odpowiednich salach izolacyjnych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi izolacji drobnoustrojów. Personel medyczny powinien przestrzegać odpowiednich środków ochrony osobistej podczas opieki nad takimi pacjentami.

Należy pamiętać, że powyższe procedury stanowią ogólne zalecenia, a ich implementacja może się różnić w zależności od konkretnych warunków i wymogów szpitala. Warto również konsultować się z odpowiednimi instytucjami i organizacjami zdrowia, które mogą udzielić szczegółowych wytycznych dotyczących dezynfekcji w szpitalach.

Przy wyborze metod dezynfekcji należy pamiętać, że ozonowanie może być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i może prowadzić do korozji materiałów. Choć ozon ma właściwości dezynfekujące i jest stosowany w niektórych branżach, jego zastosowanie w szpitalach może być kontrowersyjne ze względu na potencjalne ryzyko.

W przypadku procedur dezynfekcji w szpitalach, zalecane jest przestrzeganie bardziej bezpiecznych i skutecznych metod, takich jak stosowanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu, nadtlenku wodoru (H2O2) lub promieniowania UV-C, choć ta metoda nie dociera tak skutecznie do wszystkich powierzchni. Te metody są szeroko akceptowane i wykorzystywane w branży medycznej do skutecznej dezynfekcji powierzchni, narzędzi medycznych i powietrza.

Hubert Przybylski
Prezes