Polityka prywatności

Polityka Prywatności Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska następujących danych osobowych:

 1. Klientów Greenpol Instytut Kształtowania Środowska; II. Osób zapisujących się do Newslettera Greenpol Instytut Kształtowania Środowska; III. Danych zbieranych z pośrednictwem fanpage na Facebooku.

Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów firmy Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska
 2. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o., ul. Lubuska 15 B, 66-016 Płoty, e-mail: *protected email*, tel. 790 329 925.
 3. Zakres przetwarzanych danych Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane:
 4. a) dane zwykłe – imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).
 5. Podstawa prawna przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja zawartej z Państwem umowy o świadczenie naszych usług pomocy prawnej, art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z łączącej nas z Państwem umowy oraz art. 9 ust. 2 lit.
 6. Źródło danych Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.
 7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych Państwa dane będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia z nami współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z łączącej nas z Państwem umowy.
 8. Odbiorcy Państwa danych osobowych Wyłącznie Państwa dane osobowe zwykłe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, księgowe, kurierskie).
 9. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

8.1. Przysługuje Państwu prawo:

 1. a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych; b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych;

 1. c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
 2. d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), ze względu na Państwa szczególną sytuację, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
 3. e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;
 4. f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8.2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres *protected email*.

 1. Informacja o subskrybentach Newslettera Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska
 2. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o., ul. Lubuska 15 B, 66-016 Płoty, e-mail: *protected email*, tel. 790 329 925.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych Będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, jeśli zapisaliście się Państwo do naszego bezpłatnego Newslettera, w celu dostarczania Państwu bezpłatnego Newslettera.
 4. Zakres przetwarzanych danych W celu dostarczania Newslettera będziemy przetwarzać Państwa adres email oraz adres IP Państwa komputera.
 5. Podstawa prawna przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art.6 pkt 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. wykonanie przez Administratora umowy dostarczania zamówionego przez Państwa Newslettera.
 6. Źródło danych Będziemy przetwarzali dane pozyskane bezpośrednio od Państwa.
 7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dostarczania Newslettera. W razie rezygnacji z dostarczania Newslettera, Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie.

 1. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne).

 1. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

8.1. Przysługuje Państwu prawo:

 1. a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych; b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych;

 1. c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
 2. d) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora

formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

 1. e) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8.2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres *protected email*

III. Dane zbierane za pośrednictwem Fanpage na FB

 1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o., ul. Lubuska 15 B, 66-016 Płoty, *protected email*, tel. 790 329 925. Zasady obserwowania Fanpage, zamieszczania i usuwania komentarzy, prowadzenia korespondencji określają odrębne regulaminy ogłoszone poprzez Facebooka, który jest administratorem danych osobowych w zakresie prowadzenia Państwa konta.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w związku z Państwa aktywnością na Fanpage (komentarze), w celu przedstawienia poprzez Fanpage naszych aktywności i wydarzeń związanych z naszą firmą; 2.2. Poprzez Fanpage możecie Państwo nam również wysłać wiadomość np. z pytaniem lub wnioskiem. W takim wypadku Państwa dane będą przetwarzane także w celu udzielenia odpowiedzi; 2.3. Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe w celach statystycznych, przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez Facebook (które mogą wykorzystywać również profilowanie). Zasady przetwarzania danych osobowych na te potrzeby określa portal Facebook w swoich zasadach, politykach i regulaminach.

 1. Zakres przetwarzanych danych

3.1. Będziemy przetwarzać takie Państwa dane, które podacie nam lub udostępnicie

Państwo poprzez funkcjonalności Facebooka;

3.2. Jeżeli poprzez Fanpage będą zbierane dane osobowe w związku z organizowanym przez nas konkursem lub akcją o podobnym charakterze, zasady przetwarzania danych osobowych mogą być uregulowane w osobnym dokumencie lub powiadomieniu na Fanpage;

3.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak podania niektórych danych może niekiedy uniemożliwić skorzystanie z pełnych możliwości Fanpage (np. uniemożliwić odpowiedź na pytanie).

 1. Podstawa prawna przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, czyli nasz uzasadniony interes polegający na możliwości prezentacji naszych aktywności oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.
 2. Źródło danych Będziemy przetwarzali Państwa dane pozyskane bezpośrednio od Państwa.
 3. Okres przechowywania danych

6.1. Okres przechowywania Państwa danych, a także możliwość ich ewentualnego usunięcia wynika z cech poszczególnych funkcjonalności Facebooka. W każdym przypadku spełnimy Państwa żądanie usunięcia danych, o ile będzie to możliwe i pod warunkiem, że nie będziemy zobowiązani przepisami, aby te dane dalej przetwarzać.

6.2. Usuniemy Państwa dane osobowe także wtedy, gdy przestaną być potrzebne do realizacji wyżej wymienionej działalności naszego Fanpage, o ile takie usunięcie będą umożliwiać funkcjonalności Facebooka; 6.3. Państwa komentarze/wpisy mogą być przez nas usunięte w każdym czasie, jeżeli uznamy je za zbędne, niestosowne, naruszające przepisy lub prawa osób trzecich.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępnione profesjonalnym podmiotom, które w naszym imieniu prowadzą Fanpage. Jeżeli Państwa dane będą musiały być przekazane jeszcze innym kategoriom podmiotów, poinformujemy Państwa o tym poprzez Fanpage.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

8.1. Przysługuje Państwu prawo:

 1. a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;
 2. b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych;

 1. c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
 2. d) złożenia sprzeciwu danych ze względu na profilowanie, lub z uwagi na Państwa

szczególną sytuację;

 1. e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;
 2. f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8.2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres *protected email*