Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.greenpol.pl w tym zasady: składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.greenpol.pl, wysyłania zakupionych Produktów oraz płatności za zamówione Produkty.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o.. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Stanisława Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186392,NIP 9290100334, REGON: 008045344 za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.greenpol.pl
 2. Sklep Internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików ,,cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików ,,cookies” ma na celu zapewnienie poprawnego działania strony internetowej Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu Internetowego jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego w celach prezentacji Produktów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Definicje

Pojęciom zawartym w niniejszym Regulaminie przypisane jest następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Sprzedawca – Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o.z siedzibą w Zielonej Górze przy ul Stefana Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000186392, o kapitale zakładowym 64.000,00 zł, NIP 9290100334, REGON 008045344;
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 5. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży;
 6. Kupujący – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
 7. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.greenpol.pl (strona internetowa Sklepu Internetowego);
 8. Dni robocze– oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Dostawa– oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu lub Produktów określonych w Zamówieniu;
 10. Dostawca– oznacza firmę transportową, z którą współpracuje Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Produktów;
 11. Hasło– oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 13. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
 14. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta;
 15. Rejestracja– oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 16. Formularz rejestracyjny – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
 17. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży obejmujących Dostawę i sposób płatności;
 18. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia dotyczących
  w szczególności ilości Produktów;
 19. Produkt – przedstawione przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym urządzenie, sprzęt lub inny asortyment mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 20. Trwały nośnik– oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i który pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 21. Protokół szkody– protokół spisywany przez Kupującego w obecności kuriera, w przypadku dostrzeżenia wady opakowania lub Produktu podczas przyjęcia przesyłki;
 22. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego – Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania jego Produktów oraz składania Zamówienia niezbędne jest:

1) urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową;

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga uprzedniej Rejestracji.
 3. Składanie Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga dokonania uprzedniej, nieodpłatnej Rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta.Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta, w szczególności poprzez jego przesłane na adres e-mail Sprzedawcy *protected email* za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia Konta Klienta) należy wypełnić Formularz rejestracyjny, udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego i przesłać wypełniony Formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu rejestracyjnym wraz z:

1) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta;

2) oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją jego treści.

 1. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 2. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta,a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony Internetowej Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

4. Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. W celu złożenia Zamówienia (oferty zawarcia Umowy sprzedaży) Kupujący musi zalogować się na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy użyciu danych podanych w Formularzu rejestracyjnym. Następnie, Klient kompletuje Zamówienie wybierając Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktu do Zamówienia następuje przez wybór polecenia ,,Dodaj do koszyka’’ pod danym Produktem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz wybranej formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie Formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką Formularza zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i kosztach jego Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Kupujący otrzyma od Sprzedającego automatyczny e-mail potwierdzający, że Sprzedawca Zamówienie otrzymał („Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia”). Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia wysłanego przez Kupującego Zamówienia (oferty zawarcia Umowy sprzedaży).
 5. Jeśli którykolwiek z Produktów nie będzie dostępny w magazynie Sprzedawcy, informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będzie możliwe dodanie niedostępnego Produktu do Koszyka.
 6. Przyjęcie przez Sprzedającego Zamówienia (oferty zawarcia Umowy sprzedaży) zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia („Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia Do Realizacji”). W razie wątpliwości przyjmuje się, że Umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedającego do Kupującego Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia Do Realizacji.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania Zamówienia adres.
 8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wysłania przez Sprzedającego Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10. poniżej.
 9. Wysyłka zakupionych Produktów następuje do 5 Dni roboczych od rozpoczęcia realizacji Zamówienia zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. powyżej.
 10. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania przez Kupującego niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Kupującego. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia z tych powodów, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić i żądać zwrotu poniesionych kosztów.

5. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym są cenami netto wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Do każdej ceny Produktu zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT). Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 23% stawką podatku od towarów i usług (VAT), a na produkty medyczne objęte są stawką 7% (VAT).
 2. Ceny Produktów, o których mowa w ust. 1. powyżej nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. O kosztach tych Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia, przed wyborem przycisku ,,Zamówienie z obowiązkiem zapłaty’’.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

1) przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia do Realizacji, co nastąpi po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

2) za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych PayPal lub PayU (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia do Realizacji, co nastąpi po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 1. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT na podstawie danych wpisanych przez Kupującego do Formularza rejestracyjnego. Faktura jest dostarczana do Kupującego wraz z przesyłką.

6. Warunki oraz koszty Dostawy

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy transportowej.
 3. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania Produktów do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Odbierając Produkty od kuriera Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalaniu, zgnieceniu, przebiciu, naderwaniu opakowania).
 8. W przypadku przyjęcia przesyłki od kuriera i dostrzeżenia wady opakowania lub Produktów Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do żądania od Dostawcy sporządzenia Protokołu szkody. Kupujący będący Przedsiębiorcą powinien w obecności kuriera sporządzić Protokół szkody (podpisany przez Kupującego i Kuriera) oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 10. Wraz z dostarczonymi Produktami Sprzedawca przekazuje Klientowi instrukcję korzystania, eksploatacji, ewentualne wytyczne Sprzedającego dotyczące korzystania z Produktów oraz kartę gwarancyjną.

7. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późniejszymi zmianami). Do zachowania terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, a w przypadku umowy:

1) w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 2. b)  polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczonyod objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego pod treścią Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy wraz z Produktami, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkty od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Adres, na który należy dokonać zwrotu Produktów: ul. Lubuska 15B, Płoty 66-016.
 6. Zaleca się, aby Konsument dołożył staranności w celu zwrotu Produktów w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu (niepoklejonym i niepopisanym), tak by nadawały się one do powtórnej odsprzedaży. Zaleca się aby zwracane Produkty zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 7. Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedawcy zwracanych Produktów zaleca się, aby Konsument załączył do zwracanych Produktów fakturę potwierdzającą zakup Produktów. Brak załączenia faktury potwierdzającej zakup Produktów nie stanowi jednak przeszkody do skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do zwrotu Produktów.
 8. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Produkty nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Produktów na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

8. Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana (Produkt) ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli rzecz sprzedana (Produkt) ma wadę, Kupujący może:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

2) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ograniczona jest do wyłącznie do obowiązku naprawy Produktu.
 3. Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji i zawartego w niej żądania w ciągu w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
 6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres *protected email*. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.
 7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późniejszymi zmianami).

9. Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na dostarczone Produkty na okres 12 miesięcy (słownie: dwunastu miesięcy) miesięcy od daty ich Dostawy do Kupującego, o ile dłuższy okres gwarancji nie wynika z przekazanej Kupującemu zgodnie z ust. 2 poniżej karty gwarancyjnej.
 2. Warunki udzielonej gwarancji zostaną potwierdzone w treści karty gwarancyjnej dostarczanej Klientowi wraz z Produktami.
 3. Zakres uprawnień gwarancyjnych przysługujących Klientowi obejmuje wyłącznie naprawę Produktów.
 4. Udzielona Kupującemu gwarancja obowiązuje pod warunkiem zastosowania się do reguł prawidłowego korzystania i eksploatacji Produktów, zgodnie z przekazanymi Klientowi wraz z dostarczonymi Produktami instrukcjami korzystania, eksploatacji i wytycznymi Sprzedającego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub zmian Produktów wynikających z działań Klienta oraz osób trzecich, a także uszkodzeń lub zmian Produktów powstałych z winy Klienta oraz wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Produktów przez osoby do tego nieuprawnione.
 5. Wady i uszkodzenia Produktów ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 6. poniżej.
 6. W przypadku wad i uszkodzeń powstałych wskutek niezastosowania się do reguł prawidłowego korzystania i eksploatacji Produktów, zgodnie z przekazanymi Klientowi instrukcjami korzystania, eksploatacji i wytycznymi Sprzedającego, a także uszkodzeń lub zmian Produktów wynikających z działań Klienta oraz osób trzecich, jak i uszkodzeń lub zmian Produktów powstałych z winy Klienta oraz wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Produktów przez osoby do tego nieuprawnione – wszelkie koszty związane z usunięciem wad i uszkodzeń, w tym koszty naprawy i koszty transportu, obciążają Klienta.
 7. Usterki, wady i uszkodzenia podlegające naprawie w ramach udzielonej gwarancji należy zgłaszać do Sprzedawcy – Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, za pośrednictwem adresu e-mail: *protected email*. Sprzedawca podaje także numery telefonu na potrzeby ułatwienia komunikacji: tel. 781 600 872, wskazując jednak iż zgłoszenie gwarancji musi nastąpić w drodze wiadomości elektronicznej e-mail, a zgłoszenie telefoniczne jest nieskuteczne.
 8. Miejsce dokonania naprawy jest zależne od charakteru Produktu, jego gabarytu, poziomu skomplikowania oraz rodzaju usterki.
 9. W terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7. powyżej, Sprzedawca przekazuje Kupującemu informację o tym czy, w celu określenia miejsca dokonania naprawy konieczne jest uprzednie przeprowadzenie przez Sprzedającego oględzin Produktów w miejscu ich Dostawy ze wskazaniem ewentualnego terminu oględzin.
 10. W przypadku, gdy oględziny, o których mowa w ust. 9. powyżej nie są wymagane, w terminie 2dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7. powyżej, Sprzedawca przekazuje Kupującemu informację o proponowanym terminie naprawy ze wskazaniem, czy naprawa będzie przeprowadzona w miejscu, gdzie Produkty zostały dostarczone czy też wymagana jest Dostawa Produktów do wskazanego przez Sprzedającego miejsca. W przypadku, gdy usunięcie usterki wymaga transportu Produktów do miejsca wskazanego przez Sprzedającego, koszt i organizacja transportu obciąża Sprzedającego. W przypadku, gdy usunięcie usterki może zostać przeprowadzone w miejscu, gdzie Produkty zostały dostarczone, Kupujący zobowiązany jest udostępnić je Sprzedającemu w terminie i w godzinach umożliwiających podjęcie i wykonanie przez Sprzedającego zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji.
 11. W przypadku, gdy przed przekazaniem Kupującemu informacji, o których mowa w ust. 10. powyżej konieczne jest uprzednie przeprowadzenie przez Sprzedającego oględzin Produktów w miejscu ich Dostawy, Sprzedawca przekazuje Kupującemu informacje, o których mowa w ust. 10. powyżej w terminie2 dni od zakończenia oględzin.
 12. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Sprzedającego do wykonania czynności gwarancyjnych lub przeprowadzenia oględzin, o których mowa w ust. 9., Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu poniesionych przez niego kosztów związanych z przyjęciem wezwania do usunięcia wad i usterek obejmujących w szczególności: koszty dojazdu, uzasadnione koszty wynagrodzenia pracownika lub współpracownika Sprzedającego.
 13. Z czynności wykonanej naprawy lub usunięcia usterki sporządzony zostanie protokół.

10. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi obejmujące swoim zakresem:

1) Formularz kontaktowy;

2) Prowadzenie Konta Klienta.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług nieodpłatnych, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 2. Usługa Formularz kontaktowypolega na umożliwieniu wysłania za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedawcy. Wysłanie wiadomości do Sprzedawcy za pomocą Formularza kontaktowegowymaga uprzedniego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu skontaktowania się przez Sprzedawcę z Kupującym w sprawie opisanej w Formularzu kontaktowym oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i Polityką prywatności Sprzedawcy dostępną na stronie www.greenpol.pl
 3. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy,możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klientadostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu Internetowego, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu Internetowego lub innymi działaniami niedozwolonymi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym.

11. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży [podstawa prawna Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych UE art. 6 pkt 1 lit b)], a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych oraz w celu odpowiedzi na pytanie Klienta zadane w Formularzu kontaktowym[podstawa prawna Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych UE art. 6 pkt 1 lit a)].
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:

1) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu Dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora;

2) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – wybrany podmiot obsługujący powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zmiany i wykreślenia danych Klient może dokonać samodzielnie, poprzez modyfikację lub likwidację konta użytkownika.
 2. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do sposobu przetwarzania danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.
 4. Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności Sprzedawcy, dostępnej na stronie internetowej www.greenpol.pl

12. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres Klienta, wskazany w Formularzu rejestracyjnym, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy Umowy sprzedaży).
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy sprzedaży strony poddają pod jurysdykcję sądu polskiego. Prawem właściwym dla wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży, bez względu na ich rodzaj i charakter, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory dotyczące Umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Przedsiębiorcą, poddane są pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści.